Telefon kontaktowy +48 516 179 263

Global Engineering Solution Partner „...być partnerem w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań”

sobota, 06.06.2020 15:09
Wprowadzenie do BHP

 

Regulacje ogólne

czytaj więcej

1Obowiązek bezwzględnego przestrzegania przepisów i zasad BHP w tym dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

2W celu zmniejszenia zagrożenia pożarowego palenie jest kategorycznie zabronione na terenie zakładu.

3Wnoszenie oraz konsumpcja alkoholu, środków odurzających oraz substancji psychotropowych na terenie Cermar Industry są całkowicie zakazane. W przypadku podej rzeń o nietrzeźwość lub pozytywnego wyniku badania alkomatem osoby te zostaną poproszone o natychmiastowe opuszczenie zakładu a prace mogą zostać wstrzymane.

4W zakresie ruchu pieszego i kołowego na terenie całego zakładu obowiązują aktualne przepisy ruchu drogowego oraz poniżej zawarte ogólne zasady:

  • Maksymalna prędkość pojazdu zgodnie z oznakowaniem to 7km/h.
  • Parkowanie pojazdów tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
  • Poruszanie się pieszych powinno odbywać się tylko wyznaczonymi ciągami.

5Zakaz poruszania się w strefach niebezpiecznych, które są wyznaczonei oznakowane.

6Obowiązek przestrzegania przepisów i standardów Cermar Industry dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Wszystkie osoby pracujące na terenie Cermar Industry są zobowiązane tak prowadzić swoje prace, aby w ich wyniku powstało jak najmniej odpadów. Odpady niebezpieczne (np. zużyte oleje, trucizny, itp.) należy albo zagospodarować we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami, albo uzgodnić sposób zagospodarowania z opiekunem. W przypadku niepewności co do sposobu postępowania z danym odpadem należy się skonsultować z opiekunem Cermar Industry.

7Spożywanie posiłku jest dozwolone tylko w przeznaczonych do tego pomieszczeniach - zabronione jest spożywanie posiłków na otwartym terenie. Miejsce pracy musi być zawsze czyste i porządkowane na bieżąco.

BHP - Broszurka informacyjna

Dla gości i dostawców usług przebywających na terenie Cermar Industry

Do priorytetów Cermar Industry należy zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie firmy. Każda osoba pracująca (włącznie. z wykonawcami i Gośćmi) jest zobowiązana do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy tak, aby podczas jej wykonywania nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych. Każdy pracownik ma prawo i obowiązek podjęcia natychmiastowych działań zapobiegawczych włącznie z natychmiastowym zatrzymaniem pracy w przypadku zauważenia czynności stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia.„Być partnerem w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań”

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013"
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPZP.01.01.03-32-059/12-00 z dnia 27.06.2014 r.
Tytuł projektu: "Rozbudowa zakładu poprzez zakup innowacyjnych urządzeń wykorzystywanych w procesie spawania"
Beneficjent: Cermar Industry Sp. z o.o.

projekt i wykonanie: virtual people